Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

HÅLLBARHET

Allt hänger ihop

För en hållbar utveckling behöver vi förstå att allt hänger ihop och är beroende av varandra. Först när vi väger in alla aspekter, såväl miljö och klimat som människor och samhälle, kan vi skapa en hållbar framtid. Det här kallas för systemsyn, där vi har förståelse för hela det komplexa system som vi är en del av. Planeten sätter gränserna för våra beslut och inom ramen för dem kan vi skapa hållbara samhällen. En fungerande och inkluderande demokrati, ett samhälle som utgår ifrån de mänskliga rättigheterna, där jämlikhet och jämställdhet är självklara delar – bygger basen för ett socialt hållbart samhälle.

Utgångspunkt i forskning

Vi utgår ifrån evidensbaserade metoder och verktyg för att stödja organisationer i hållbar riktning. Vi uppdaterar oss ständigt på aktuell forskning om hur organisationer kan bidra till hållbar utveckling på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. Vi följer det globala, såväl det europeiska och det nationella arbetet för en hållbar utveckling och de organisationer och initiativ som bidrar till förbättringar för planeten och dess invånare.

Tillsammans, steg för steg, vill vi förändra världen i hållbar riktning. Vi gör det tillsammans med våra kunder och samarbetspartners, gärna sektorsöverskridande.

Ramverk för hållbarhet - Hållbarhetsprinciper

Redan när Esam startade arbetet för en mer hållbar utveckling på 90-talet var det självklart för oss att utgå från en helhetssyn, eller sk. Systemsyn och vi var delaktiga i utvecklingen av ett av de första och fortfarande giltiga ramverken för hållbar utveckling- Hållbarhetsprinciperna.

Hållbarhetsprinciper

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematiskt ökande…

1… koncentrationer av ämnen från berggrunden.
Till exempel fossilt kol, olja och metaller.

2… koncentrationer av ämnen från samhällets produktion.
Till exempel kväveoxider, bromerade flamskyddsmedel och hormonliknande kemikalier.

3… degradering på fysiskt sätt.
Till exempel överuttag av skog, utfiskning och utarmning av ekosystem.

Och det finns inga strukturella hinder för människors…

4… hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening

Esam och The Natural Step

Tillsammans med organisationen The Natural Step har Esam varit med och utvecklat ramverket och principerna för hållbarhet, de så kallade systemvillkoren. De minsta gemensamma nämnarna för en vetenskaplig definition av hållbarhet. Dessa systemvillkor ligger till grund för FSSD – Ramverket för strategisk hållbar utveckling. M.D, Ph.D Karl-Henrik Robért tillsammans med bl.a professor John Holmberg började utveckla principerna genom en vetenskaplig konsensusdialog i slutet av 1900-talet och sedan dess har formuleringarna utvecklats, granskats, testats och förfinats av forskare världen över.

Hållbarhetsprinciperna och Ramverket FSSD sätter principer för vad en hållbar utveckling är och hur en verksamhet kan utveckla sin affär inom ramen för planetens gränser.

De senaste åren har antalet ramverk och begrepp för att arbeta med hållbar utveckling blivit fler. De Globala målen, Doughnut economy, Planetary bounderies, Circular Economy för att nämna några. Vi på Esam använder oss av dessa i vårt arbete, då de antingen utgår från systemperspektivet eller adderar värdefull kunskap till arbetet för hållbarhet. Vårt syfte är alltid att hjälpa dig/er där ni befinner er.

Hållbarhetsprinciper

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematiskt ökande…

1… koncentrationer av ämnen från berggrunden.
Till exempel fossilt kol, olja och metaller.

2… koncentrationer av ämnen från samhällets produktion.
Till exempel kväveoxider, bromerade flamskyddsmedel och hormonliknande kemikalier.

3… degradering på fysiskt sätt.
Till exempel överuttag av skog, utfiskning och utarmning av ekosystem.

Och det finns inga strukturella hinder för människors…

4… hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening

 

Vårt eget hållbarhetsarbete

För Esam innebär hållbarhet att ta ansvar och påverka brett – både i vår egen verksamhet och i vår omvärld. Störst indirekt påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv har vi via de uppdrag vi gör tillsammans med våra kunder. När vi sätter hållbarhetsmål, utbildar och identifierar var vi kan börja, eller hur vi tar ytterligare steg framåt. Vi arbetar med Agenda 2030 och för oss är det viktigt att målen är integrerade, odelbara och alltid används med systemsyn/helhetssyn. För att se en förändring utvärderar vi kontinuerligt våra uppdrag tillsammans med våra kunder. Esam är i grund och botten ett ideologiskt företag och vi konsulter drivs alla av att förbättra världen i en mer hållbar riktning. Därför är det självklart att även vi själva försöker leva ett så hållbart liv som möjligt. Dock är strävan efter ett hållbart liv och ett hållbart bolag både utmanande och stundtals svårt. Vi försöker ständigt utveckla vårt eget och Esams hållbarhetsarbete och delar gärna med oss av våra utmaningar och erfarenheter.

Utbildningar

Esam ger er kunskap, energi och inspiration för att ta ert hållbarhetsarbete vidare. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops inom bland annat miljö och klimat, mångfald och vikten av en god arbetsplats. Ni kan välja mellan befintliga utbildningar/e utbildningar, eller komma med specifika önskemål. Vi anpassar alltid upplägget efter målgrupp och bransch samt formulerar syften och mål tillsammans med er.

Fyll på med kunskap och viktiga insikter som leder till handling.

Kontakta en av våra medarbetare

 Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss på Esam.