Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifts- och integritetspolicy för Esam AB​

1. Allmänt Esam AB, organisationsnummer 556502-0293 vill med denna personuppgifts- och integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftning.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Esam har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig
Esam är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Esam. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 7.

3. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?
Esam samlar in personuppgifter om dig när du:
Har kontakter med någon av våra konsulter via e-post, via telefon eller vår webbplats.
Rättslig grund: Berättigat intresse
Kategorier av personuppgifter: Personnamn, befattning, telefonnummer, E-post, adress
Lagringstid: 7 år

När du gör en förfrågan kring våra tjänster.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal
Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, företagsnamn, adress
Lagringstid: 7 år

När du tecknar avtal med oss kring leverans av produkter.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal
Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress
Lagringstid: 10 år

När du deltar på någon aktivitete vi anordnar (utbildningar, föreläsningar, workshops, möten)
Rättslig grund: Fullgörande av avtal
Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, företagsnamn, adress, bilder,
videos
Lagringstid: 7 år

När du är leverantör, eller kontaktperson för leverantör, till oss. För att kunna beställa hos dig, eller komma i kontakt med dig vid frågor, behöver vi behandla dina kontaktuppgifter. Det ligger i vårt berättigade intresse att kunna komma i kontakt med dig för att säkerställa tillgång till de förnödenheter och tjänster vi behöver för att kunna utveckla och behålla vår verksamhet.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal, berättigat intresse
Kategorier av personuppgifter:Personnamn, telefonnummer, E-post, adress till företaget
Lagringstid: 10 år

Anmäler dig som prenumerant av Esams nyhetsbrev.
Rättslig grund:Berättigat intresse
Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress.
Lagringstid: Tills dess uppsägning sker
När du deltar i utvecklingsprojekt och produktionsutvecklingsprojekt kring våra produkter.
Rättslig grund:fullgörande av avtal
Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress.
Lagringstid: 7 år

Esam använder inte cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om besökare på vår hemsida. Cookies används endast för att samla in information om de som har administratörsrättigheter på hemsidan. 

4. Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

5. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Esam kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Esams räkning, exempelvis IT-leverantörer och koncernbolag?. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer Esam tillse att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Esams rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Esam kan även komma att använda vissa uppgifter i våra kanaler så som hemsida och sociala medier. I de fall namn, kontaktuppgifter, bilder, filmer eller annan material används för externt bruk görs det alltid med samtycke. Om du upplevera att du inte samtyckt till publicering kan du alltid kontakta oss så åtgärdar vi detta. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 7.

6. Förändringar av Personuppgifts- och integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om Esam genomför några väsentliga förändringar i Personuppgifts- och integritetspolicyn kommer Esam att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell Personuppgifts- och integritetspolicy kommer även finnas publicerad på Esams webbplats.

7. Rätt att begära information, rättelser mm klaga hos tillsynsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt eller inte tillvaratar dina rättigheter. I skrivande stund är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet och du hittar mer information på www.datainspektionen.se Om du inte vill att Esam behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Esam. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev. Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som Esam behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur Esam behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.