Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

STYRNING
OCH RAPPORTERING

Lagar och regler inom hållbarhet​

Vi identifierar och beskriver de krav som finns i lagstiftningen så att alla förstår samt kan omsätta kraven till konkreta åtgärder.

 • Miljölagstiftning.
 • Arbetsmiljölagstiftning.
 • Lagbevakning och lagefterlevnad.

Internrevision ISO​

Esams konsulter hjälper verksamheter med internrevision. Syftet är att se hur verksamhetens rutiner och arbetssätt fungerar i verkligheten. Vi genomför alltid internrevisioner som en del i ett systematiskt förbättringsarbete men oftast också som del i ert arbete för att uppfylla kraven i någon/några av ISO-standarderna. Revisionsrapporten är ett värdefullt beslutsunderlag för ledningen i arbetet med ständiga förbättringar och ett bra verktyg att driva på hållbar utveckling på
ett strukturerat sätt.

Hållbarhetsrapport​

Lagstadgad hållbarhetsrapportering infördes i Sverige och EU under 2017. Hållbarhetsrapporten ska ge läsaren förståelse för verksamhetens konsekvenser på följande områden:

 • Miljö.
 • Sociala förhållanden.
 • Respekt för mänskliga rättigheter.
 • Motverkande av korruption.

Oavsett storlek kan årlig hållbarhetsarapportering vara ett verktyg för att starta upp ett mer strukturerat hållbarhetsarbete, och en drivkraft för att konkretisera mål och handlingsplaner. Vi kan hjälpa er att sätta processen för arbetet. Analysera vem och vilka som påverkas av er verksamhet. Identifiera viktiga hållbarhetsfrågor, för er och era intressenter. Tillsammans stakar vi ut riktningen och hittar mätbarhet, mål och actions som leder framåt. Detta blir grunden i er rapportering. Vi utgår ifrån GRI´s *principer och Agenda 2030 i vårt arbete.

 • Strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete.
 • Väsentlighetsanalyser.
 • Intressentanalyser / intressentdialog.
 • GRI-rådgivning.

*GRI (Global Reporting Initiative) en internationell, oberoende och ideell organisation vars uppgift är att stötta verksamheter i rapporteringen av hållbarhetsarbete. GRI har ett av världens mest använda ramverk för hållbarhetsrapportering.

Utbildningar

Esam ger er kunskap, energi och inspiration för att ta ert hållbarhetsarbete vidare. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops inom bland annat miljö och klimat, mångfald och vikten av en god arbetsplats. Ni kan välja mellan befintliga utbildningar/e utbildningar, eller komma med specifika önskemål. Vi anpassar alltid upplägget efter målgrupp och bransch samt formulerar syften och mål tillsammans med er.

Fyll på med kunskap och viktiga insikter som leder till handling.

Kontakta en av våra medarbetare

 Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss på Esam.